بادگیر های شهر یزد

بادگيرهاي يزد: در اكثر خانه هاي يزد بادگيرهايي احداث شده كه بعنوان ـ كولر طبيعي از آنها ياد مي شود.